Bolagsstyrning

Paynova är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NGM Equity. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.

Sedan den 1 juli 2008 gäller en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) för samtliga bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Paynova tillämpar Koden sedan årsstämman 2009.

Bolagsordning
Års- och bolagsstämma

Bolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande. Originalhandlingar finns tillgängliga i Paynovas lokaler i Stockholm.

Årsstämman 2022 äger rum den 5 maj 2022.

Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 ägde rum den 6 maj 2021.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags-och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.paynova.com. Förhandsformuläret gäller som anmälan till stämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar poströsta genom ombud kommer även att finnas tillgängligt på Bolagets hemsida.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 5 maj 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument
Protokoll årsstämma 2021-05-06
Kallelse årsstämma 2021
Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2021
Fullmakt Årsstämma Paynova 2021-05-06

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Årsredovisning 2020
Revisionsberättelse 2020
Ersättningsrapport
Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare 2020 – ABL 8-54

Extra bolagsstämma januari 2021

Extra bolagsstämma ägde rum den 8 januari i bolagets lokaler i Stockholm.

Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 7 januari 2021. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2021-01-08
Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova 2021-01-08
Fullmaktsformulär 2021-01-08

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ ABL
Styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§ ABL
Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ ABL
Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse enligt 14 kap. 8§ ABL
Styrelsens fullständiga förslag till riktad emission (ärende 7)
Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission (ärende 8)
Styrelsens fullständiga förslag till Optionsprogram 2021 och emission av teckningsoptioner (ärende 9)
Bilaga 1 – Villkor för teckningsoptioner under Optionsprogram 2021
Revisionsberättelse 2019
Årsredovisning 2019

Extra bolagsstämma juni 2020

Extra bolagsstämma ägde rum den 17 juni i bolagets lokaler i Stockholm.

Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast torsdagen den 11 juni 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2020-06-17
Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova 2020-06-17
Fullmaktsformulär 2020-06-17
Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2020-06-17

Extra bolagsstämma maj 2020

Extra bolagsstämma ägde rum den 26 maj i bolagets lokaler i Stockholm.

Förhandsröstning
Paynova kommer inför extrastämman att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast tisdagen den 19 maj 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2020-05-26
Kallelse till extra bolagsstämma i Paynova 2020-05-26
Fullmaktsformulär 2020-05-26

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag avseende ärende 7 och 8 finns i sin helhet i kallelsen.
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6§ ABL
Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap. 6§
Styrelsens fullständiga förslag till företrädesemission (ärende 7 och 8)
Revisionsberättelse 2018
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2019

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 ägde rum den 6 maj 2020 klockan 17.30 på adress Söder Mälarstrand 57, Stockholm, möteslokal Sjösidan 2.

Förhandsröstning
Paynova kommer inför årsstämman 2020 att erbjuda möjligheten för aktieägarna att få utöva sin rösträtt vid stämman genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 3 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. Bolaget uppmanar aktieägarna att använda den möjligheten i syfte att minimera antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman och därmed bidra till att minska smittspridningen. För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas: Formulär för förhandsröstning.

En aktieägare som utövar sin rösträtt genom förhandsröstning behöver inte särskilt anmäla sig till stämman. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Paynova tillhanda senast onsdagen den 29 april 2020. Ifyllt och undertecknat formulär ska skickas i original till adress: Paynova AB, Årsstämma, Box 4169, 102 64 Stockholm. Ifyllt och undertecknat formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till anm@paynova.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren förhandsröstar genom ombud. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Dokument
Protokoll årsstämma 2020-05-06
Kallelse årsstämma 2020
Valberedningens förslag och motiverande yttrande 2020
Fullmakt Årsstämma Paynova 2020-05-06

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Årsredovisning 2019 – Enkelsidig
Revisionsberättelse 2019
Styrelsens redovisning – Ersättning till ledande befattningshavare 2019 – Koden 10-3
Revisorsyttrande – Ersättning till ledande befattningshavare 2019 – ABL 8-54

Extra bolagsstämma oktober 2017

Extra bolagsstämma ägde rum den 12 oktober 2017 i bolagets lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2017-10-12 – Paynova (PDF)
Kallelse – Extra bolagsstämma i Paynova 2017-10-12 (PDF)
Fullmaktsformulär 2017-10-12 (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF)
Revisorsyttrande avseende styrelsens redogörelse 13 kap 6 § ABL (PDF)
Revisionsberättelse 2016 (PDF)
Årsredovisning 2016 – Uppslag (PDF)

Extra bolagsstämma juni 2015

Extra bolagsstämma ägde rum onsdag den 17 juni 2015 i bolagets lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll – Extra bolagsstämma Paynova – 2015-06-17 (PDF)
Kallelse – Extra bolagsstämma Paynova 2015-06-17 (PDF)
Fullmaktsformulär 2015-06-17 (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Styrelsens redogörelse 14 kap 8 § ABL (PDF)
Revisorsyttrande 14 kap 8 § ABL (PDF)
Punkt 7 – Förslag om teckningsoptioner (PDF)
Revisionsberättelse Paynova 2014 (PDF)
Årsredovisning 2014 (PDF)
Paynova Delårsrapport januari – mars 2015 (PDF)

Årsstämma 2014

Årsstämma 2014 ägde rum onsdagen den 7 maj 2014 i bolagets lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll årsstämma 2014 (PDF)
Kallelse till årsstämma 2014 (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2014 (PDF)
Fullmaktsformulär årsstämma 2014 (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Revisionsberättelse Paynova 2013 (PDF)
Årsredovisning 2013 (PDF)
Årsredovisning 2013 – Ensidig version (PDF)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)

Extra bolagsstämma mars 2014

Extra bolagsstämma ägde rum tisdagen den 18 mars 2014 i Paynovas lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2014 (PDF)
Kallelse till extra bolagsstämma 2014 (PDF)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2014 (PDF)
Styrelsens redogörelse enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF)
Revisorns yttrande enligt 13 kap. 6 § aktiebolagslagen (PDF)

Bilagor
Årsredovisning 2012 (PDF)
Delårsrapport Q1 2013 (PDF)
Delårsrapport Q2 2013 (PDF)
Delårsrapport Q3 2013 (PDF)
Bokslutskommuniké 2013 (PDF)

Extra bolagsstämma 2013

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 27 september 2013 i bolagets lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2013 (PDF)
Kallelse extra bolagsstämma 2013 (PDF)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2013 (PDF)

Årsstämma 2013

Årsstämma ägde rum tisdagen den 7 maj 2013 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm.

Dokument
Protokoll årsstämma 2013 (PDF)
Kallelse årsstämma 2013 (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Revisionsberättelse Paynova 2012 (PDF)
Årsredovisning 2012 (PDF)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)

Årsstämma 2012

Årsstämma ägde rum tisdagen den 8 maj 2012 i Stockholm.

Dokument
Protokoll årsstämma 2012 (PDF)
Kallelse årsstämma 2012 (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i sin helhet i kallelsen.
Revisionsberättelse Paynova 2011 (PDF)
Årsredovisning 2011 (PDF)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)

Årsstämma 2011

Årsstämma ägde rum torsdagen den 5 maj 2011 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm.

Dokument
Protokoll årsstämma 2011 (PDF)
Kallelse årsstämma 2011 (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i kallelsen till årsstämman 2011.
Årsredovisning 2010 (PDF)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)

Styrelse och verkställande direktör

För aktuell information om styrelse och bolagsledning, se Ledning och styrelse.

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid senaste årsstämman valdes KPMG AB till revisorer för perioden till och med årsstämman för nästa räkenskapsår med Magnus Ripa som huvudansvarig revisor.

Arbetsordning och utskott

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de tre röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per utgången av september månad året innan Årsstämman och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Anders Axelsson, Jens Ismunden, Øystein Elgan och Daniel Ekberger.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress valberedning@paynova.com senast sex veckor innan årsstämman.

Rörlig ersättning

Vid senaste årsstämman fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 50 procent av grundlönen. Försäljningsstyrd provision kan dock komma att avvika från detta beroende på ersättningsstruktur.

Incitamentsprogram
Långsiktiga incitamentsprogram inom bolaget ska i huvudsak vara relaterade till aktiekursen och omfatta personer i ledande ställning i bolaget som har en väsentlig påverkan bland annat på bolagets resultat, ställning och tillväxt samt på att uppsatta mål infrias. Ett incitamentsprogram ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling och implementeras på marknadsmässiga villkor. Bolaget har för närvarande två pågående incitamentsprogram. Ett teckningsoptionsprogram riktat till personalen i Paynova och ett äldre incitamentsprogram riktat till Paynovas grundare. Ytterligare information om programmen går att finna i Paynovas årsredovisning.

Redovisning och yttrande avseende ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning följer och utvärderar styrelsens ersättningsutskott tillämpningen av årsstämmans riktlinjer avseende ersättning till ledande befattningshavare. Redovisning avseende styrelsens utvärdering för det senaste räkenskapsåret tillsammans med Paynovas revisors uttalande om detta presenteras inför bolagets årsstämma. Vid senaste årsstämma presenterad utvärdering och uttalande framgår att Paynova följt de riktlinjer som årsstämman fattat beslut om. Utvärdering och uttalande finns tillgängligt på bolagets webbplats paynovastage.wpengine.com, i bolagets lokaler samt sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.