PAYNOVA INTEGRITETSPOLICY

1. Personuppgiftsansvar

1.1 Paynova (”Bolaget”), organisationsnummer 556584-5889, Box 4169, 102 64 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2 Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3 Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

2. Personuppgiftsbehandling

2.1 Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP- nummer från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2 Uppgifterna används av Bolaget för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3 Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4 Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5 Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

3. Bevarande av personuppgifter

3.1 Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2 Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

4. Gallring av personuppgifter

4.1 Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2 Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

5. IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

6. Cookies

6.1 Bolaget använder cookies för att underlätta och förbättra användningen av denna webbplats. Vid användning av cookies följer Bolaget de skyldigheter som Bolaget har enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.

6.2 En cookie utgörs av en liten textfil, vilken innehåller information som lagras på hårddisken i din dator, mobiltelefon eller liknande IT-enhet. Det finns två typer av cookies, vilka utgörs av permanenta och temporära cookies. Temporära cookies kallas även för sessionscookies. Permanenta cookies lagras som en fil på användarens dator under en längre period, medan sessionscookies placeras temporärt på användarens dator när användaren besöker en webbplats. Sessionscookies försvinner när en webbplats stängs ner och sparas således inte permanent på användarens dator. De flesta företag använder sig av cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten.

6.3 Bolaget använder sig av cookies från Google Analytics. Google Analytics: http:// www.google.com/analytics/

6.4 Google Analytics är ett verktyg för webbanalys, som tillhandahålls av Google. Google Analytics möjliggör för Bolaget att samla in och analysera data. Bolaget använder Google Analytics för ta emot information om hur användare hittar Bolagets webbplats och hur de använder den. Google Analytics hjålper Bolaget att förbättra Bolagets webbplats och säkerställer att webbplatsen möter användarnas behov.

6.5 Google Analytics ger Bolaget tillgång till anonym information beträffande antal besökare på denna webbplats samt vilka sidor de besöker. Bolaget lämnar inte ut någon personlig identifierbar information gällande anvåndningen av cookies till tredje part. Den enda information som lämnas ut är information som inte kan kopplas till enskilda användare utan kan exempelvis avse antalet besökare kopplade till en viss reklamkampanj. Den tid som cookien lagras varierar från några dagar till ett drygt år, beroende på hur ofta anvåndaren besöker vår denna webbplats.

7. Registerutdrag och Personuppgiftsombud

7.1 Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Detåligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

7.2 Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

7.3 Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud som nås på:

WETTERBERG Advokatbyrå AB. Att: Dag Wetterberg, Box 16422, 103 27 Stockholm
Denna policy är upprättad under december månad 2015 och reviderad i januari 2017