Paynova integritetspolicy

1.    Personuppgiftsansvar

1.1      Paynova (”Bolaget”), organisationsnummer 556584-5889, Box 4169, 102 64 Stockholm är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. Bolagets behandling av kunduppgifter följer Personuppgiftslag (1998:204).

1.2       Behandlingen av personuppgifter vid nyttjande av Bolagets tjänster sker, som huvudregel, efter att användaren fått information om, och därefter lämnat sitt samtycke till behandlingen.

1.3       Behandlingen har även stöd i 10 § Personuppgiftslagen. Bolaget behandlar vidare personuppgifter i syfte att genomföra transaktioner, att förhindra bedrägerier och liknande brottslighet samt att uppfylla rättsliga skyldigheter, t.ex. enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen). I förhållande till dessa lagar är personuppgiftslagen subsidiär.

 

2.    Personuppgiftsbehandling

2.1       Bolaget samlar in personuppgifter, förnamn, efternamn, e-postadress, personnummer, adress, kontaktuppgifter och uppgifter om bankkontonummer, IP-nummer från köpare och säljare i samband med att de använder Bolagets tjänster.

2.2       Uppgifterna används av Bolaget för fakturering, information och leverans av produkter, samt marknadsföring och som underlag för statistik och produktutveckling. Uppgifterna kan ligga till grund för att Bolaget, och i förekommande fall Bolagets samarbetspartners, ska kunna anpassa innehåll, annonser och erbjudanden.

2.3       Uppgifterna analyseras och grupperas inför urval, prioritering och planering av kontakter med kunden/användaren. Till uppgifterna kopplas en eller flera markörer om vilken typ av anpassning av webbtjänster och marknadskommunikation som riktas mot användaren, så kallad profilering.

2.4       Bolagets kunder och registrerade användare samtycker till att marknadsföring kan ske via post, telefon, eller e-post och sms samt andra digitala kanaler. Marknadsföring via e-post och sms regleras i marknadsföringslagen.

2.5       Personuppgifter kan lämnas ut till Bolagets samarbetspartners. Personuppgifter lämnas ut till myndighet endast där så krävs med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

3.    Bevarande av personuppgifter

3.1       Personuppgifter sparas under den tid man har en pågående avtalsrelation och en tid därefter, eller i enlighet med lämnat samtycke. Samtycket är giltigt till dess användaren själv säger upp det, och upphör inte om tjänsten inte nyttjas och samtycket är heller inte beroende av eventuella köp av produkter.

3.2       Bolaget bevarar användarnas personuppgifter för bokföringsändamål i sju år enligt de krav som följer av bokföringslagen.

 

4.    Gallring av personuppgifter

4.1       Personuppgifter gallras/avpersonifieras när uppgifterna inte längre behöver bevaras. Från denna huvudregel undantas personuppgifter för användarkonton med pågående aktivitet och/eller saldo.

4.2       Användningen av personuppgifter under bevarandetiden begränsas med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Gallringen kan inte återkallas/återskapas och när gallringen utförts kan inte någon person längre associeras med användarkontot.

 

5.    IT-säkerhet

Bolaget vidtar som personuppgiftsansvarig lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas i enlighet med 31 § personuppgiftslagen.

 

6.    Registerutdrag och Personuppgiftsombud

6.1       Bolaget eftersträvar att som ett minimum ha ett registrerat Personuppgiftsombud. Det åligger den Personuppgiftsansvarige, Bolaget, att utse dessa personer.

6.2       Alla Bolagets kunder har rätt att skriftligen utan kostnad återkalla samtycke, begära ett registerutdrag eller rättelse/radering av eventuellt felaktiga uppgifter.

6.3       Om du vill begära ett registerutdrag, återkalla ett samtycke eller rätta/radera en uppgift ber vi dig att vända dig till Bolagets personuppgiftsombud som nås på:

Magnusson Advokatbyrå. Att: Advokat Dag Wetterberg, Box 7413, 103 91 STOCKHOLM

Frågor och Klagomål

Om du är missnöjd över hanteringen av ett ärende rekommenderar vi dig att kontakta Paynovas konsument- eller handlarsupportsupport@paynova.com respektive merchantsupport@paynova.com som ska kunna lösa de flesta problem och missförstånd.

Om du mot förmodan fortfarande är missnöjd kan du eskalera till vår klagomålsansvarige genom att skicka mejl till klagomal@paynova.com. Du får då ett ärendenummer och kan förvänta dig ett svar från Paynova inom 14 arbetsdagar.

Om du inte är nöjd med hanteringen av ditt ärende hos vår Klagomålsansvarige har du möjlighet att föra ärendet vidare till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN), eller till allmän domstol. Se www.arn.se för information om Allmänna Reklamationsnämnden.