Bolagsstyrning

Paynova är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NGM Equity. Bolagsstyrningen sker via bolagsstämma, styrelse och VD samt koncernledning i enlighet med svensk lag, främst aktiebolagslagen, bolagsordningen, börsens regelverk samt interna regler och bestämmelser.

Sedan den 1 juli 2008 gäller en reviderad Svensk kod för bolagsstyrning (“Koden”) för samtliga bolag vars aktier är noterade på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm och NGM Equity. Paynova tillämpar Koden sedan årsstämman 2009.

Års- och bolagsstämma

Bolagsstämman utgör Paynovas högsta beslutande organ, där ägarna utövar sitt inflytande.

Originalhandlingar finns tillgängliga i Paynovas lokaler i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2013

Extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 27 september 2013 i bolagets lokaler i Stockholm.

Dokument
Protokoll extra bolagsstämma 2013 (PDF)
Kallelse extra bolagsstämma 2013 (PDF)
Fullmaktsformulär extra bolagsstämma 2013 (PDF)

Årsstämma 2013

Årsstämma 2011

Årsstämma ägde rum torsdagen den 5 maj 2011 på Stockholms Stadsmuseum i Stockholm.

Dokument
Protokoll årsstämma 2011 (PDF)
Kallelse årsstämma 2011 (PDF)
Fullmaktsformulär (PDF)
Valberedningens förslag och motiverade yttrande (PDF)

Styrelsens förslag och dokument
Styrelsens förslag finns i kallelsen till årsstämman 2011.
Årsredovisning 2010 (PDF)
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § ABL (PDF)
Styrelsens redovisning enligt 10 3 Koden (PDF)

Styrelse och verkställande direktör

För aktuell information om styrelse och bolagsledning, se Ledning.

Revisorer

Bolagets revisor utses av årsstämman. Vid senaste årsstämman valdes Ernst & Young AB till revisorer för perioden till och med årsstämman för nästa räkenskapsår med Jesper Nilsson som huvudansvarig revisor.

Arbetsordning och utskott

Styrelsen har fastställt en arbetsordning som reglerar principerna för styrelsearbetet, arbetsfördelningen mellan styrelse och verkställande direktören samt för den ekonomiska rapporteringen.

Styrelsen fullgör de uppgifter som enligt Koden åvilar ett särskilt revisionsutskott och ersättningsutskott.

Valberedning

Valberedningens ledamöter ska utses genom att styrelsens ordförande kontaktar de fem röstmässigt största aktieägarna i bolaget, baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den 31 augusti 2016 och på övrig tillförlitlig information som tillhandahållits bolaget per denna tidpunkt, vilka sedan har rätt att utse varsin representant att vara ledamot i valberedningen till dess en ny valberedning har utsetts. Om någon av dessa aktieägare avstår från sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordningen beredas tillfälle att utse en ledamot till valberedningen. Valberedningen utser inom sig ordförande. Information om valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om en eller flera ledamöter av valberedningen lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört, ska kvarvarande ledamöter, bland bolagets aktieägare, göra de förändringar som bedöms lämpliga. Detsamma gäller om en aktieägare som har utsett en ledamot till valberedningen väsentligt minskar sitt aktieinnehav i bolaget. Ändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras på bolagets webbplats.

Valberedningens uppgift är att inför årsstämma lägga fram (a) förslag till ordförande vid årsstämman, (b) förslag till antalet styrelseledamöter och suppleanter, (c) förslag till styrelsearvode med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsens samt ersättning för utskottsarbete, (d) förslag till styrelseledamöter, (e) förslag till styrelseordförande, (f) förslag till arvode till bolagets revisorer, (g) förslag till revisorer och (h) förslag till riktlinjer för den kommande valberedningens sammansättning. Valberedningen ska ha rätt att belasta bolaget med kostnader för exempelvis rekryteringskonsulter eller extern ordförande som kan komma att erfordras för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

Valberedningen inför årsstämman 2017 består av Staffan Östlin, Håkan Sundqvist, Tedde Jeansson, Martin Åberg och Henrik Vikström.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det till valberedningens ordförande på adress valberedning@paynova.com senast sex veckor innan årsstämman.

Rörlig ersättning

Vid senaste årsstämman fastställdes riktlinjer för ersättning till verkställande direktören och andra personer i bolagsledningen. Den totala ersättningen utgörs av fast grundlön, rörlig lön, pension och övriga förmåner. Den rörliga lönen baseras dels på koncernens resultat dels på individuella kvalitativa parametrar. Den rörliga lönen är maximerad till 33 procent av grundlönen.